I-CAN!® E-File kính chào quý vị

Quý vị có thể khai thuế và E-File thuế liên bang MIỄN PHÍ.

Quý vị có thể sử dụng I-CAN!® E-file để nộp đơn khai thuế Liên Bang và Tiểu Bang cùng một lần nếu quý vị đã sống và làm việc trọn năm tại một trong các tiểu bang sau đây: California, Michigan, New York, Pennsylvania hoặc Montana. Nếu quý vị đã sống và làm việc trọn năm tại Alaska, I-CAN!® E-file sẽ cho quý vị thêm Tiền Chia Lời Quỹ Vĩnh Viễn của chính quyền trong đơn khai thuế Liên Bang của quý vị.

Quý vị không thể sử dụng I-CAN!® E-file để khai thuế Tiểu Bang mà thôi; quý vị có thể khai thuế Liên Bang và Tiểu Bang chung với nhau hoặc khai thuế Liên Bang mà thôi.